Maravelaki Noni logo Παγώνα (Νόνη) Μαραβελάκη-Καλαϊτζάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια - Δρ. Χημικός

Σπουδές

Δίπλωμα:
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χημικός

PhD:
Ca' Foscari Univ. of Venice/Italy
Department of Environmental Science

Βιογραφικό:

Η Δρ. Παγώνα-Νόνη Μαραβελάκη-Καλαϊτζάκη γεννήθηκε στην Χαλκίδα, Ευβοίας, Ελλάδα το 1960. Έλαβε το πτυχίο της από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Χημείας, το 1983 και το διδακτορικό της από το Department of Environmental Science, Ca' Foscari University of Venice/Italy το 1992. Ήταν μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ειδικότητας Χημικών, Υπουργείο Πολιτισμού, ΚΕ΄ Εφορεία Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων (ΚΕ΄ ΕΠΚΑ), Χανιά, από το 1999-2008. Από το 2008 είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον Τομέα Χημείας με γνωστικό αντικείμενο «Διάβρωση των μνημείων από το περιβάλλον και μέθοδοι συντήρησής τους». Συμμετέχει ως προσκεκλημένη διδάσκουσα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τίτλο «Προστασία Μνημείων», Β΄ Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης», από το 1998 έως σήμερα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα: (α) μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά, (β) έλεγχος πιστότητας, αποτίμηση της συμπεριφοράς και συμβατότητα υλικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για καθαρισμό, επιφανειακή προστασία και στερέωση των δομικών υλικών, (γ) ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, καθώς και παρασκευή νέων κονιαμάτων συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα, και (δ) ταυτοποίηση χρωστικών και μετάλλων των τεχνουργημάτων. Είναι κριτής στα περιοδικά: Cement and Concrete Research, Water Air and Soil Pollution, Building and Environment, Surface and Interface Analysis και Thermochimica Acta και έχει σύνολο 240 ετεροαναφορών από άλλους ερευνητές.

Πλήρες Βιογραφικό της Δρ. Μαραβελάκη (.pdf file)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μελέτη αιτίων και μηχανισμών διάβρωσης από την επίδραση του περιβάλλοντος σε δομικά υλικά (λίθοι και κονιάματα). Συσχέτιση των προϊόντων διάβρωσης των λίθινων εκτεθειμένων επιφανειών με τους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Επίδραση της όξινης βροχής στα δομικά υλικά.
 • Μελέτη, έλεγχος πιστότητας, αποτίμηση της συμπεριφοράς και συμβατότητα υλικών (πολυμερών) που χρησιμοποιούνται για επιφανειακή προστασία και στερέωση των δομικών υλικών, καθώς και έλεγχος των μεθόδων καθαρισμού και απομάκρυνσης των προϊόντων διάβρωσης λίθινων επιφανειών.
 • Φυσική και χημική ανάλυση και μελέτη τεχνολογίας ιστορικών κονιαμάτων, παρασκευή νέων κονιαμάτων συμβατών με τα ήδη υπάρχοντα, αλλά με καλύτερη απόκριση στις περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
 • Καθαρισμός με ακτινοβολία LASER των μαύρων επικαλύψεων λίθων που δημιουργούνται από ξηρή απόθεση ατμοσφαιρικών ρύπων. Εφαρμογή μη-καταστροφικών διαγνωστικών τεχνικών για τον έλεγχο του καθαρισμού και αξιολόγησή τους σε σχέση με συμβατικές τεχνικές.
 • Εφαρμογή και αξιολόγηση μη-καταστροφικών φασματοσκοπικών τεχνικών για την μελέτη της σύστασης λίθων και κονιαμάτων.
 • Ταυτοποίηση χρωστικών σε αγγεία.
 • Ανάλυση αρχαίων μεταλλικών αντικειμένων.

Διδακτορική Διατριβή

“Effetto Chimico dell'Ambiente su Superfici Lapidee Esposte ed Indagini per un loro Recupero”, («Χημική επίδραση του περιβάλλοντος σε εκτεθειμένες λίθινες επιφάνειες και έρευνες για την επαναφορά τους στην προηγούμενη κατάσταση»), Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, IV ciclo, 1992, Universita’ di Venezia, pages 150.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 1. P. V. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kilikoglou and C. Fotakis,
  "Laser Induced Breakdown Spectroscopy as a diagnostic technique for the Laser cleaning of marble",
  Spectrochimica Acta, part Β, 52, 1997, pp. 41-53. (47 Ετεροαναφορές)
 2. P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Biscontin,
  "Origin, characteristics and morphology of weathering crusts on Istria stone in Venice",
  Atmospheric Environment, 33(11), 1999, pp. 1699-1709. (12 Ετεροαναφορές)
 3. P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos and C. Fotakis,
  "Excimer laser cleaning of encrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects",
  Applied Surface Science, 148, 1999, pp. 92-104. (21 Ετεροαναφορές)
 4. P. Maravelaki-Kalaitzaki and G. Moraitou,
  "Sorel’s cement mortars: Decay susceptibility and effect on Pentelic marble",
  Cement and Concrete Research, 29(12), 1999, pp. 1929-1935. (6 Ετεροαναφορές)
 5. G. Marakis, P. Maravelaki, V. Zafiropulos, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann,
  "Investigations on cleaning of black crusted sandstone using different UV-pulsed lasers",
  Journal of Cultural Heritage, 1, 2000, pp. 61s-64s. (4 Ετεροαναφορές)
 6. P. Maravelaki-Kalaitzaki, D. Anglos, V. Kilikoglou, V. Zafiropulos,
  "Compositional characterization of encrustation on marble with laser induced breakdown spectroscopy",
  Spectrochimica Acta, part Β, 56(6), 2001, pp. 887-903. (16 Ετεροαναφορές)
 7. P. Maravelaki-Kalaitzaki, R. Bertoncello, G. Biscontin,
  "Evaluation of the Initial Weathering Rate of Istria Stone Exposed to Rain Action, in Venice, with X-ray Photoelectron Spectroscopy",
  Journal of Cultural Heritage, 3, 2002, pp. 273-282.
 8. P. Maravelaki-Kalaitzaki, A. Bakolas, A. Moropoulou,
  "Physico-chemical Study of Cretan Ancient Mortars",
  Cement and Concrete Research, 33/5, 2003, pp. 651-661. (11 Ετεροαναφορές)
 9. P. Maravelaki-Kalaitzaki, V. Zafiropulos, P. Pouli, D. Anglos, C. Balas, R. Salimbeni, S. Siano, R. Pini,
  "Short Free Running Nd:YAG laser to clean different encrustation on Pentelic marble: procedure and evaluation of the effects",
  Journal of Cultural Heritage, 4, S1, 2003, pp. 77-82. (1 Ετεροαναφορά)
 10. G. Marakis, P. Pouli, V. Zafiropoulos, P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Comparative study on the application of the 1st and the 3rd harmonic of a Nd: YAG laser system to clean black encrustation on marble",
  Journal of Cultural Heritage, 4, S1, 2003, pp. 83-91. (3 Ετεροαναφορές)
 11. V. Zafiropulos, C. Balas, A. Manousaki, G. Marakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, K. Melesanaki, P. Pouli, T. Stratoudaki, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann, B. S. Luk’yanchuk, C. Mujat, A. Dogariu,
  "Yellowing effect and discoloration of pigments: Experimental and Theoretical studies",
  Journal of Cultural Heritage, 4, S1, 2003, pp. 249-256. (8 Ετεροαναφορές)
 12. P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kalithrakas-Kontos,
  "Pigment and Terracotta Analyses of Hellenistic Figurines, in Crete",
  Analytica Chimica Acta, 497, 2003, pp. 209-225. (5 Ετεροαναφορές)
 13. N. Kallithrakas-Kontos, P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "EDXRF as an analytical tool in art: case studies from pigment identification and treatment assessment",
  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 262(3), 2004, pp. 713-719. (2 Ετεροαναφορές)
 14. P. Maravelaki-Kalaitzaki, I. Karatasios, A. Bakolas, V. Kilikoglou,
  "Hydraulic lime mortars for the restoration of the historic masonry in Crete",
  Cement and Concrete Research, 35, 2005, pp. 1577–1586. (1 Ετεροαναφορά)
 15. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Black crusts and patinas on Pentelic marble from the Parthenon and Erechtheum (Acropolis, Athens): characterization and origin",
  Analytica Chimica Acta, 532, 2005, pp. 187-198. (14 Ετεροαναφορές)
 16. P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, D. Korakaki, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis,
  "Evaluation of silicon-based strengthening agents on porous limestones",
  Progress in Organic Coatings, 57, 2006, pp. 140-148.
 17. P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E.T. Delegou, A. Moropoulou,
  "Optical inspection for quantification of decay on stone surfaces",
  NDT&E Ιnternational, 40, 2007, pp. 2-11.
 18. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Hydraulic lime-mortars with siloxane for waterproofing historic masonry",
  Cement and Concrete Research, 37(2), 2007, pp. 283-290.
 19. P. Kapsalas, M. Zervakis and P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Evaluation of Image Segmentation Approaches for Non-Destructive Detection and Quantification of Corrosion Damage on Stonework",
  Corrosion Science, 49, 2007, pp. 4415–4442.
 20. P. Kapsalas, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Zervakis, E.T. Delegou, A. Moropoulou,
  "A Morphological Fusion Algorithm for Optical Detection and Quantification of Decay Patterns on Stone Surfaces",
  Construction and Building Materials, 22, 2008, pp. 228-238.
 21. Meral Budak, Pagona Maravelaki-Kalaitzaki, Nikolaos Kallithrakas-Kontos,
  "Chemical characterization of Cretan clays for the design of restoration mortars",
  Microchimica Acta, 162, 2008, pp. 325-331.
 22. P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos, Z. Agioutantis,S. Maurigiannakis, D. Korakaki,
  "A comparative study of porous limestones treated with silicon-based strengthening agents, Progress in Organic Coatings",
  Organic Coatings, 62, 2008, pp. 49–60.

Κεφάλαια σε βιβλία

 1. H.A. Viles, D. Camuffo, S. Fitz, B. Fitzner, O. Lindqvist, R.A. Livingston, P.V. Maravelaki, C. Sabbioni, T. Warscheid,
  "What is the state of our knowledge of the mechanisms of deterioration and how are our estimates of rates of deterioration?".
  In: Saving Our Architectural Heritage: The Conservation of Historic Stone Structures, edited by Baer, N. S. and R. Snethlage, Wiley, 1997, pp. 95-112. (6 Ετεροαναφορές)
 2. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Innovative techniques for the characterization of encrustation on Pentelic marble from the Parthenon".
  In: Cultural Heritage Conservation and Environmental Impact Assessment by Non-Destructive Testing and Micro-Analysis, edited by R. Van Grieken & K. Janssens, A.A Balkema publishers, 2005 Talylor & Francis Group, London, pp. 135-148.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνείς Επιστημονικές Περιοδικές Εκδόσεις με Κριτές

 1. G. Biscontin, V. Fassina, P. Maravelaki, E. Zendri,
  "Venice: Stone material behaviour in connection with the environment",
  Materials Issues in Art and Archaeology II, edited by Vandiver, Pamela B. Druzik, James; and Wheeler, George Segan, Pittsburgh: Materials Research Society, vol. 185, 1991, pp. 253-263. (cited: AATA[1] n. 28-2940). (1 Ετεροαναφορά)
 2. P. Maravelaki, R. Bertoncello, G. Biscontin, G. Battaglin, E. Zendri, E. Tondello,
  "Investigations of the surface processes on exposed limestones",
  Materials Issues in Art and Archaeology III, edited by Vandiver, Pamela B. Druzik, James; and Wheeler, George Segan, Pittsburgh: Materials Research Society, vol. 267, 1992, pp. 943-953. (cited: AATA - Art and Archaeology Technical Abstracts n. 31-947).
 3. P. Maravelaki. G. Biscontin, E. Zendri, R. Polloni, W. Cecchetti,
  "Cleaning with LASER radiation on Istria stone",
  Materials Issues in Art and Archaeology III, edited by Vandiver, Pamela B. Druzik, James; and Wheeler, George Segan, Pittsburgh: Materials Research Society, vol. 267, 1992, pp. 955-961. (cited: AATA n. 31-946) (4 Ετεροαναφορές)
 4. G. Biscontin, P. Maravelaki, E. Zendri, A. Glisenti,
  "Siliconic and acrylic resins dispersed in water as protectives for stone surface",
  Materials Issues in Art and Archaeology III, edited by Vandiver, Pamela B. Druzik, James; and Wheeler, George Segan, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. Pittsburgh: Materials Research Society, vol. 267, 1992, pp. 935-941. (cited: AATA n.31-861) (1 Ετεροαναφορά)
 5. A. Moropoulou, P. Maravelaki-Kalaitzaki, M. Borboudakis, A. Bakolas, P. Michailidis, M. Chronopoulos,
  "Historic mortars technologies in Crete and guidelines for compatible restoration mortars",
  PACT, Journal of the European Study Group on Physical, Chemical, Biological and Mathematical Techniques Applied to Archaeology, Ed. G. Biscontin, A. Moropoulou, M. Erdik, J. Delgado Rodrigues, Publ. Technical Chamber of Greece, Athens, vol. 55, 1998, pp. 55-72. (4 Ετεροαναφορές)

Δημοσιεύσεις σε τοπικά περιοδικά

 1. G. Borselli, M. Camaiti, A. Passeti, P. Maravelaki, U. Matteoli,
  "La conservazione del patrimonio monumentale. Protettivi impiegati nella conservazione dei materiali lapidei: storia, impieghi e sviluppi",
  L' Edilizia, 4, 1990, pp. 67-78. (3 Ετεροαναφορές)
 2. Θ. Μαρκόπουλος, Π. Μαραβελάκη, Ε. Ρεπούσκου, Γ. Στεφανογιάννης,
  "Ορυκτολογική και πετρογραφική μελέτη δομικών λίθων και κονιαμάτων των ενετικών οχυρώσεων Χανίων",
  Δελτίον Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 29, 1993, σελ. 47-60.
 3. Ι. Παπαγεωργάκης, Π. Μαραβελάκη,
  "Συγκριτική μελέτη δομικών υλικών από το ανάκτορο της Κνωσού και τα αντίστοιχα αρχαία λατομεία",
  Δελτίον Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 29, 1993, σελ. 61-70.
 4. P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, V. Kilikoglou, M. Kalaitzaki, C. Fotakis,
  "Diagnostic techniques for the laser cleaning of marble",
  Restauratorenblätter, Sonderband – Lacona I, Lasers in the Conservation of Artworks, edited by E. Konig and W. Kautek, Verlang Mayer & Comp. Vienne, 1997, pp. 31-35. (1 Ετεροαναφορά)
 5. C. Fotakis, V. Zafiropulos, D. Anglos, S. Georgiou, N. Maravelaki, A. Fostiridou and M. Doulgeridis,
  "Lasers in art conservation",
  In: The Interface between Science and Conservation, edited by S. Bradley, The Trustees of the British Museum, 1997, pp. 83-90. (1 Ετεροαναφορά)

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (με κρίση στο πλήρες κείμενο)

 1. G. Alessandrini, R. Bugini, P. Barabino, G. Belezza, M. Momo, G.Biscontin, P. Maravelaki, G. Brunetti, P. Carbone, L. Paolini, S. Volpin,
  "Indagini conoscitive multidisciplinari per un cantiere di restauro: La Palazzina da caccia di Stupinigi",
  Scienza e Beni Culturali II, edited by G. Biscontin, M. dal Colle and S. Volpin, Publ. Libreria Progetto Editore, Padova, 1989, pp. 699-714. (cited: AATA n. 27-336)
 2. C. Manganelli del Fa', M. Camaiti, G. Borselli, P. Maravelaki, P. Tiano,
  "Variazione del grado di idratazione dell'ossalato di calcio in funzione delle condizioni termoigrometriche",
  Proc. 1st Intern. Symposium, The Oxalate films: origin and significance in the conservation of works of art, Publ. Centro ‘Gino Bozza’ per lo studio delle cause di deperimento e dei metodi di conservazione delle opere d’arte, Milan, 1989, pp. 91-101. (cited: AATA n. 27-2409) (1 Ετεροαναφορά)
 3. G. Biscontin, G. Cristinelli, P. Maravelaki, A. Marigo, G. Vianello, E. Zendri,
  "Indagini conoscitive per un progetto di restauro dei materali lapidei del Portale di S. Maria dei Servi a Venezia",
  Scienza e Beni Culturali VII, edited by G. Biscontin and D. Mietto, Publ. Libreria Progetto Editore, Padova, 1991, pp. 813-833. (cited: AATA n. 29-2882)
 4. P. Maravelaki, E. Zendri, G. Biscontin, G. Repaci,
  "Indagini sulle superfici in pietra d'Istria a Venezia",
  Scienza e Beni Culturali VII, edited by G. Biscontin and D. Mietto, Publ. Libreria Progetto Editore, Padova, 1991, pp. 911-921. (cited: AATA n. 29-2972)
 5. M. T. Berlasso, A. Bruschi, G. Longega. T. Pagani, T. Perusini, A. Proietti, G. Biscontin, G. Repaci. P. Maravelaki, E. Zendri, G. Galeazzo, P. Spadea,
  "Studi preliminari per un intervento conservativo del Duomo di Udine",
  Scienza e Beni Culturali VII, edited by G. Biscontin and D. Mietto, Publ. Libreria Progetto Editore, Padova, 1991, pp. 923-942. (cited: AATA n. 29-2880)
 6. G. Biscontin, C. Felix, P. Maravelaki, E. Zendri,
  "Characteristics, weathering forms and mechanisms of Istria stone in Venice",
  Proc. of the 2nd Intern. Symp, The conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, edited by D. Decrouez, J. Chamay and F. Zezza, Geneve, 1991, pp. 141-153. (cited: AATA n. 31-860)
 7. G. Biscontin, P. Maravelaki, E. Zendri,
  "The case of Portale di S. Maria dei Servi, in Venice: results of physico-chemical inquiries",
  Proc. of the 2nd Intern. Symp. The Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, edited by D. Decrouez, J. Chamay and F. Zezza, Geneva, 1992, pp. 155-166. (cited: AATA n.31-859)
 8. C. Felix and P. Maravelaki,
  "Black crusts with different origins on limestones and sandstones",
  Materials Science and Restoration, Proc. 3rd Inter. Coll. Technische Akademie Esslingen, edited by F. H. Wittman, Dl Elmar Wippler, expert verlag, vol. 3, 1992, pp. 1728-1740.
 9. R. Bertoncello, G. Biscontin, P. Maravelaki, E. Tondello, E. Zendri,
  "Indagini sui processi di trasformazioni superficiali di materiali lapidei",
  Proc. Symposium Omaggio Scientifico a R. Turizziani, Roma, 1992, vol. I, pp. 215-228.
 10. G. Biscontin, A. Bacolas, P. Maravelaki, E. Zendri,
  "Indagini sulle azioni chimicofisiche dell'abiente su laterizi",
  Scienza e Beni Culturali VIII, edited by G. Biscontin and D. Mietto, Publ. Libreria Progetto Editore Padova, 1992, pp. 367-377. (cited: AATA n. 30-3147)
 11. P. Maravelaki, G. Biscontin, R. Polloni, W. Cecchetti and E. Zendri,
  "Investigation on surface alteration of limestone related to cleaning processes",
  in Proc. 7th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, edited by J. Delgado Rodrigues, F. Henriques and F. T. Jeremias, Lisbon: Laboratorio National de Engenharia Civil, 1992, pp. 1093-1102. (cited: AATA n. 30-1997) (9 Ετεροαναφορές)
 12. P. Maravelaki, G. Biscontin, L. Marchesini, G. Repaci,
  "Evaluation of deterioration processes on the Istria stone of Venetian monuments",
  in Proc. 7th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, edited by J. Delgado Rodrigues, F. Henriques and F. T. Jeremias, Lisbon: Laboratorio National de Engenharia Civil, 1992, vol. 1, pp. 163-173. (cited: AATA n. 30-1996) (2 Ετεροαναφορές)
 13. C. Felix, P. Maravelaki,
  "Black crusts with different origins on the Istria Stone in Venice",
  in Proc. 7th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, edited by J. Delgado Rodrigues, F. Henriques and F. T. Jeremias, Lisbon: Laboratorio National de Engenharia Civil, 1992, pp. 267-276. (cited: AATA n. 30-1886) (2 Ετεροαναφορές)
 14. G. Biscontin, A. Bakolas, E. Zendri, P. Maravelaki,
  "Microstructural characteristics of historical Venetian mortars",
  Conservation of Stone and Other Materials, edited by M.J. Thiel, RILEM UNESCO, Publ. E&FN SPON, Chapman & Hall, Paris, vol. 2, 1993, pp. 178-185. (4 Ετεροαναφορές)
 15. A. Moropoulou, G. Biscontin, P. Theoulakis, K. Bisbikou, E. Zendri, A. Bakolas, P. Maravelaki,
  "Behavior of the bricks of the Corfu Venetian fortress",
  Conservation of Stone and Other Materials, edited by M.J. Thiel, RILEM UNESCO, Publ. E&FN SPON, Chapman & Hall, Paris, vol. 2, 1993, pp. 402-410.
 16. G. Biscontin, P. Maravelaki, E. Zendri, A. Glisenti, E. Tondello,
  "Investigation on the interaction between aqueous and organic solvent protective and building materials",
  Conservation of Stone and Other Materials, edited by M.J. Thiel, RILEM UNESCO, Publ. E&FN SPON, Chapman & Hall, Paris, vol. 2, 1993, pp. 689-696. (cited: AATA n. 31-858) (3 Ετεροαναφορές)
 17. A. Bakolas, G. Biscontin, Th. Markopoulos, P. Maravelaki, E. Repouskou, E. Zendri,
  "Indagini su calcestruzzi usati nell'area archeologica di Knossos",
  Scienza e Beni Culturali IX, edited by G. Biscontin, Publ. Libreria Progetto Editore Padova, 1993, pp. 403-414.
 18. P. Maravelaki, Th. Markopoulos, P. Trimantilli-McGann, E. Repouscou,
  "Problemi di degrado dei materiali lapidei e delle malte delle fortificazioni veneziane a Chania",
  Proc. Intern. Symposium, Le pietre da costruzione: il tufo calcareo e la pietra Leccese, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Progetto Finalizzato Edilizia: Istituto per la Residenza e le Infrastrutture Sociali (CNR-IRIS), Bari, Italy, 1993, pp. 389-405.
 19. G. Biscontin, G. Driussi, P. Maravelaki and E. Zendri,
  "Physical-chemical investigations of stone architectonic surfaces in Venice: the Scuola Grande dei Carmini",
  In: Conservation of Architectural Surfaces: Stones and Wall Covering, edited by G. Biscontin and L. Graziano, Il Gardo, Venice, 1993, pp. 125-136. (5 Ετεροαναφορές)
 20. Th. Markopoulos, P. Maravelaki, E. Repouskou,
  "The materials of the Venetian fortifications in Chania: properties, weathering forms and mechanisms",
  Proc. of the 3rd Intern. Symp. The Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, edited by V. Fassina and F. Zezza, Venice, 1994, pp. 687-692.
 21. P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, M. Kalaitzaki, V. Kylikoglou and C. Fotakis,
  "Diagnostic techniques for the laser cleaning of marble",
  In Proc. 8th Intl. Congress on Deterioration and Conservation of Stone, edited by J. Riederer, Moller Druck and Verlag, Berlin, 1996, pp. 1395-1404.
 22. P. Maravelaki, V. Zafiropoulos, V. Kilikoglou and C. Fotakis,
  "Laser cleaning of marble",
  Proc. 7th Workshop Eurocare-Euromarble EU 496, edited by P. Koutsoukos, C. Kontoyannis, Foundation of Research & Technology, Institute of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes (ICE/HT-FORTH), Patras, 1996, pp. 74-93.
 23. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Encrustation on Pentelic marble: cleaning and evaluation with laser techniques",
  Proceedings of the Interdisciplinary Workshop "The Building Stone in Monuments",
  Publications IGME, edited by M. Varti-Matarangas and Y. Katsikis, Athens, 2002, pp. 321-333. (1 Ετεροαναφορά)
 24. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Innovative techniques for the characterization of encrustation on Pentelic marble from the Parthenon",
  7th International Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of Cultural and Environmental Heritage, Belgium, 2-6 June 2002, Book of Extended Abstracts, 12 pages (invited).
 25. P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos,
  "Barium hydroxide as strengthening agent for porous limestones: assessment of efficiency after fifteen years of treatment",
  Proceedings of Science and Cultural Heritage XIXth International Congress,
  "REVERSIBILITY IN RESTORATIONS: Thoughts, experiences, research routes",
  July 2003, Bressanone, Italy, pp. 307-315.
 26. P. Maravelaki-Kalaitzaki, N. Kallithrakas-Kontos,
  "Surface Analysis in Archaeology and Conservation by EDXRF",
  Proceedings of the 3rd International Conference on Non-Destructive Testing of the Hellenic Society for NDT, 15-18 October 2003, Chania, Crete, Greece, pp. 235-240.
 27. V. Zafiropulos, P. Pouli, V. Kylikoglou, P. Maravelaki-Kalaitzaki, B. S. Luk’yanchuk and A. Dogariu,
  "Synchronous Use of IR and UV Laser Pulses in the Removal of Encrustation: Mechanistic Aspects, Discoloration Phenomena and Benefits",
  Lasers in the Conservation of Artworks, Springer Proceedings in Physics, LACONA V Proceedings, Osnabrück, Germany, Sept. 15–18, 2003, ed. Klaus Dickmann, Costas Fotakis and John F. Asmus, part VII, pp. 311-318. (2 Ετεροαναφορές)
 28. P. Maravelaki-Kalaitzaki, Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, N. Kallithrakas-Kontos,
  "Evaluation of the effectiveness of silicon-based strengthening agents on porous limestones",
  Proceedings 10th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Stockholm June 27-July 2, 2004, ICOMOS Sweden, edited by D. Kwiatkowski and R. Lofvendahl, vol. I, pp. 487-494.
 29. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Restoration of the Venetian Fortress of Firka, Chania, Crete, Greece",
  7th National Congress on Mechanics (HSTAM2004), Hellenic Society for Theoretical & Applied Mechanics, Technical University of Crete, Eds. A. Kounadis, C. Providakis and G. Exadaktylos, June 24-26, 2004, Chania, Crete, Greece, pp. 44-50.
 30. Z. Agioutantis, S. Maurigiannakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Modeling the behavior of strengthening agents on porous geomaterials",
  7th National Congress on Mechanics (HSTAM2004), Hellenic Society for Theoretical & Applied Mechanics, Technical University of Crete, Eds. A. Kounadis, C. Providakis and G. Exadaktylos, June 24-26, 2004, Chania, Crete, Greece, pp. 138-143.
 31. P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "Characterization of weathering crusts from monuments in Athens, Greece",
  Proceedings International Workshop on Air Pollution and Cultural Heritage, Seville, 2004, Balkema, 2004 Taylor & Francis Group, London, pp. 71-78.
 32. N. Kallithrakas-Kontos, P. Maravelaki-Kalaitzaki,
  "EDXRF study of Late Minoan metallic artworks",
  International Symposium, Aegean Metallurgy in Bronze Age, in press 2007, Rethymnon, Crete.
 33. Ν. Μαραβελάκη-Καλαϊτζάκη, Ν. Καλλίθρακας-Κόντος, Β. Περδικάτσης,
  "Αναλύσεις χρωστικών και τερακότας από ελληνιστικά ειδώλια της Κρήτης",
  Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, υπό εκτύπωση, Χανιά 2007.
 34. P. Kapsalas, M. Zervakis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, E.T Delegou, A. Moropoulou,
  "NDT Detection of Decay Areas and Evaluation of their Attributes",
  Accepted for publication in the XXI CIPA Symposium (Athens, October 2007).
 35. Ν. Μαραβελάκη, Γ. Χριστοδουλάκος,
  ""Εφαρμογή συμβατών κονιαμάτων για την αποκατάσταση και λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου Κισάμου",
  Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Δομικών Υλικών & Στοιχείων, 21-23 Μαΐου 2008, Αθήνα.
 36. Galanos A., Doganis I., Maravelaki-Kalaitzaki P., Kallithrakas-Kontos N.,
  "Hydraulic Mortars and Plasters at the Ancient Aqueduct of Naxos, Greece,",
  11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 15-20/9/2008, Torun, Poland.
 37. Α. Galanos, I. Doganis, P. Maravelaki-Kalaitzaki, N.Kallithrakas-Kontos,
  "Investigation for Durable Cast Stone Mortars for Use in a Marine Environment",
  11th International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, 15-20/9/2008, Torun, Poland.
 38. N. Maravelaki1, A. Galanos, I. Doganis, N. Kallithrakas-Kontos,
  "Pigmented plasters at the Acropolis of ancient Karthaia, Greece",
  5th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, 8-10/10/2008, Athens.

Ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΓΩΝΑ-ΝΟΝΗ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ-ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Γενικό Τμήμα
Τομέας Χημείας
Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
Πολυτεχνειούπολη, 73100 - ΧΑΝΙΑ

Τηλέφωνα:

Γραφείο: 2821 037661
Οικία: 2821 044854
Fax: 2821 037841
Κινητό: 697-3307066

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Email:

Παιδιά Kids

| Συντελεστές|   © Copyright ELCI 2007
Προηγούμενη σελίδα Κορυφή της σελίδας