Αρχική Σελίδα

Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΚΑ2ΠΕ) ανήκει στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το ΕΚΑ2ΠΕ εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

 • Ηλεκτρικά Κυκλώματα (ανάλυση και σύνθεση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, χρήση λογισμικού για σχεδίαση κυκλωμάτων κ.λπ.) και κυκλώματα επεξεργασίας και διαχείρισης ισχύος (ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, διατάξεις ελέγχου ισχύος κ.λπ.),

 • Αισθητήρες Μέτρησης (σχεδίαση αισθητήρων, κυκλώματα επεξεργασίας σήματος αισθητήρων κ.λπ.) και ηλεκτρικές μετρήσεις (διατάξεις και όργανα μέτρησης, διεπικοινωνία συστημάτων μέτρησης με υπολογιστή κ.λπ.) και

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σχεδίαση ηλιακών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, ενέργεια από βιομάζα, κυματική ενέργεια, γεωθερμία, συστήματα διαχείρισης και αποθήκευσης ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα και μικροδίκτυα, βελτιστοποίηση λειτουργίας κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΕΚΑ2ΠΕ παρέχονται στις ενότητες “Έρευνα” και “Εκπαίδευση”, αντίστοιχα.

Το ΕΚΑ2ΠΕ έχει ως αποστολή:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και άλλων Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

 2. Τη διεξαγωγή έρευνας και συναφών μελετών σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

 3. Την υλοποίηση ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, ή άλλους πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

 4. Την εκπαίδευση, σε θεωρητικό επίπεδο και με πρακτικές ασκήσεις, ειδικευομένων και ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο, καθώς και την προκήρυξη και υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης και προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως (e-learning), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 5. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.

 6. Τη συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, και ινστιτούτα, ελληνικά ή ξένα.

 7. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, (όπως Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, σε θέματα που ανήκουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

 8. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε νομικές και άλλες περιπτώσεις επί θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 9. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς.

Το προσωπικό του ΕΚΑ2ΠΕ, που αποτελείται από Καθηγητές, μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, διεκπεραιώνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστήριου .

Ο ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από παλμογράφους, γεννήτριες και πολύμετρα υψηλής ακριβείας, αναλυτή ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικούς μετρητές διαφόρων μεγεθών, καθώς και αναπτυξιακά συστήματα μικροεπεξεργαστών, DSPs και FPGAs. Επίσης, είναι διαθέσιμα υπολογιστικά συστήματα και περιφερειακά, καθώς και όλο το απαραίτητο λογισμικό.

Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βρίσκεται στα κτήρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στην θέση που φαίνεται στον χάρτη.