Εκπαίδευση

Για τη διεξαγωγή των Εργαστηριακών Ασκήσεων των φοιτητών διατίθενται 20 θέσεις εργασίας, κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από μια σειρά οργάνων όπως : παλμογράφος, γεννήτρια, ψηφιακό πολύμετρο και τροφοδοτικό πολλαπλών εξόδων.

Ο παραπάνω εξοπλισμός επαρκεί πλήρως για την εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών στα σχετικά προπτυχιακά μαθήματα.

Επίσης, στο Εργαστήριο διατίθεται εξειδικευμένος εξοπλισμός για την υποστήριξη των σχετικών μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Το ΕΚΑ2ΠΕ υποστηρίζεται, εκτός από τον Διευθυντή, από μόνιμο προσωπικό και από ένα αριθμό ερευνητών συνεργατών και μεταπτυχιακών φοιτητών που εκπονούν είτε ΜΔΕ είτε διδακτορική διατριβή.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Εργαστηρίου μας έχουν εκπονηθεί από φοιτητές του Τμήματος ΗΜΜΥ μια σειρά από Διπλωματικές Εργασίες, Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Διατριβές.

Πληροφορίες για τις εργασίες αυτές (περίληψη, ημερομηνία, κλπ.) που έχουν εκπονηθεί στο Εργαστήριο ΕΚΑ2ΠΕ μπορείτε νε βρείτε στην βιβλιογραφική συλλογή Άρτεμις.

Για τη συγγραφή των Διπλωματικών και των Μεταπτυχιακών εργασιών προτείνεται να ακολουθείται η μορφή και η οργάνωση που περιέχονται στο επισυναπτόμενο υπόδειγμα (.docx file).

Για γρήγορη αναφορά στα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων, καθώς και σε μετατροπές παραμέτρων των διθύρων πιέστε εδώ.