Παρακάτω παρουσιάζονται τα 4 μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζει εργαστηριακά το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σύμφωνα με τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜΜΥ:

ΗΡΥ 602 : Ειδικά Θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Περιγραφή : Αισθητήρες - μετατροπείς - ανιχνευτές (εφαρμογές, χαρακτηριστικά, επιλογή, ταξινόμηση). Δομή ενός συστήματος μέτρησης, ρυθμιστές σήματος, βελτίωση της γραμμικότητας. Ειδικά θέματα σε μέτρηση θερμοκρασίας, θέσης, μετατόπισης, στάθμης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, δύναμης, ροπής, πίεσης, ροής, ρεύματος, έντασης φωτεινής και ηλιακής ακτινοβολίας. Οπτικοί ανιχνευτές, προχωρημένοι μετατροπείς, χημικοί και βιοχημικοί αισθητήρες. Ειδικά θέματα σε ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές στα συστήματα μέτρησης και επιδράσεων σε αισθητήρες και όργανα μέτρησης. Αναλογική επεξεργασία των σημάτων μέτρησης, ενισχυτές οργανολογίας, ενισχυτές απομόνωσης, ενισχυτές κατάτμησης, ενισχυτές προγραμματιζόμενου κέρδους. Ειδικά θέματα σε πολυπλεξία και δειγματοληψία, μετατροπείς A/D και D/A, συστήματα απόκτησης και επεξεργασίας σημάτων μέτρησης, καταγραφικά μετρήσεων. Δίκτυα αισθητήρων και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Εφαρμογές σε αυτοματισμούς και παραδείγματα σχεδίασης. Κυκλώματα τάσης αναφοράς. Έξυπνοι αισθητήρες, ασύρματοι αισθητήρες. Θεωρία συγχώνευσης δεδομένων, θεωρία ανάλυσης σφαλμάτων και επεξεργασίας μετρήσεων. Όργανα μετρήσεων.

ΕΝΕ 601 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Περιγραφή : Εισαγωγή στο ενεργειακό πρόβλημα. Κατηγορίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αιολική Ενέργεια (μέτρηση ταχύτητας ανέμου, εκτίμηση παραμέτρων κατανομής Weibull, τύποι και αρχές λειτουργίας ανεμογεννητριών, τύποι ηλεκτρογεννητριών, διασύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, αυτόνομη λειτουργία, μεγιστοποίηση απορροφούμενης ισχύος). Ηλιακή Ενέργεια, Θερμικά Ηλιακά Συστήματα, Παθητικά Ηλιακά Συστήματα. Φωτοβολταϊκές διατάξεις (αρχές λειτουργίας, τύποι φωτοβολταϊκών, διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομη λειτουργία, ηλεκτρονικά ισχύος και μεγιστοποίηση ισχύος). Μικρά Υδροηλεκτρικά. Αποθήκευση ενέργειας (συσσωρευτές, υδροηλεκτρικά συστήματα άντλησης - ταμίευσης, κυψελίδες καυσίμου κ.λπ.). Γεωθερμία. Βιομάζα. Ενέργεια από τα Κύματα. Εφαρμογές των ΑΠΕ. Νομοθετικό πλαίσιο των ΑΠΕ, περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΑΠΕ.

ΕΝΕ 602 : Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Περιγραφή : Σχεδιασμός μετατροπέων DC-DC (converters) και μετατροπέων DC-AC (inverters). Διατάξεις συσσωρευτών για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρονικά συστήματα για μεγιστοποίηση της παραγωγής ισχύος (maximum power point tracking - MPPT). Έξυπνοι μετρητές ενέργειας (smart meters). Εξειδικευμένοι αισθητήρες, ενεργοποιητές και ελεγκτές για ρύθμιση συνθηκών, διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας σε έξυπνα σπίτια/κτίρια (smart homes/buildings). Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης ενέργειας για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα δίκτυα (smart grids), μικροδίκτυα (microgrids) και ηλεκτρικά οχήματα. Ηλεκτρονικά συστήματα ασύρματης μεταφοράς ισχύος και συγκομιδής ενέργειας (energy harvesting).