Κώστας Καλαϊτζάκης, Ομότιμος Καθηγητής


Δίπλωμα:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός

PhD:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών


Βιογραφικό:

Ο Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πήρε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1977 και το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης το 1983. Από το 1984 μέχρι το 2021 υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ στο Πολυτεχενείο Κρήτης. Από το 2021 είναι Ομότιμος Καθηγητήες.


Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

 • Αισθητήρες και διατάξεις μετρήσεων βασισμένες σε νέες τεχνικές (fuzzy, neural, genetic, data fusion)
 • Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομα συστήματα)
 • Ηλεκτρονικά ισχύος (μεταλλάκτες και μετατροπείς, μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά)
 • Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου βασισμένες σε ασαφή λογική (fuzzy logic), νευρωνικά δίκτυα (neural networks) και γενετικούς αλγορίθμους (genetic algorithms) για βιομηχανικές εφαρμογές
 • Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια (BMS)
 • Συστήματα εμβιομηχανικής (bioengineering) και βιοϊατρικής (biomedical)
 • Συστήματα αφαλάτωσης νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικών διατάξεων στη γεωργία για εξοικονόμηση υδατικών πόρων, βελτιστοποίηση της παραγωγής, κλπ.


Διακρίσεις:

 • Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης, 2015.


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:

 1. Kalaitzakis K.C., Vachtsevanos G.J.,
  "Power Optimization of Wind Electric Conversion Systems Integrated into the Utility Grid",
  Wind Engineering, vol. VI, No 1, 1982, pp. 24-36.
 2. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C., Papamarkos N.E., Ziakas G., Economou K., Gemitzis K.,
  "Correlation Study of Arterial Blood Pressure Level to the Amplitude of the Pressure Pulse Waveform",
  J. of Biomedical Engineering, vol. 6, No 1, Jan 1984, pp. 33-39.
 3. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "Maximum Power Transfer in Non-linear Source-Load Systems",
  Int. J. of Circuit Theory and Applications, vol. 12, No 3, Jul 1984, pp. 239-247.
 4. Kalaitzakis K.C., Vachtsevanos G.J.,
  "Design of a Power Conditioning Unit for Nonlinear Source-Load Systems",
  IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. IE-31, No 4, Nov 1984, pp. 371-376.
 5. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "Penetration of Wind Electric Conversion Systems into the Utility Grid",
  IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-104, No 7, Jul 1985, pp. 1677-1683.
 6. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C., Papamarkos N.E.,
  "Design and Development of a new Electronic Sphygmomanometer",
  J. of Medical and Biological Engineering and Computing, vol. 23, Sep 1985, pp. 453-458.
 7. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "A Methodology for Dynamic Utility Interactive Operation of Dispersed Storage and Generation Devices",
  IEEE Trans. on Power Systems, vol. PWRS-2, No 1, Feb 1987, pp. 45-51.
 8. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "A Hybrid Photovoltaic Simulator for Utility Interactive Studies",
  IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. EC-2, No 2, Jun 1987, pp. 227-231.
 9. Kalaitzakis K.C., Vachtsevanos G.J.,
  "On the Control and Stability of Grid Connected Photovoltaic Sources",
  IEEE Trans. on Energy Conversion, vol. EC-2, No 4, Dec 1987, pp. 556-562.
 10. Kalaitzakis K.C., Papamarkos N.E., Vachtsevanos G.J.,
  "Development of a Microprocessor Based Adaptive Technique for Blood Pressure Measurements",
  Medical Progress Through Technology, vol. 14, 1989, pp. 63- 72.
 11. Kalaitzakis K.C., Papamarkos N.E., Vachtsevanos G.J.,
  "Design of a Microprocessor-Based Sphygmomanometer",
  Biomedical Instrumentation and Technology, Jan-Feb 1990, pp. 31-36.
 12. Kalaitzakis K.C., Stavrakakis G.S.,
  "A Simulation Model for the Reliable Integration of a 4.5MW Wind Farm into the Power Grid of the Crete Island",
  Int. J. of Solar Energy, vol. 9, 1990, pp. 137- 146.
 13. Kalaitzakis K.,
  "Optimal PV System Dimensioning with Obstructed Solar Radiation",
  Renewable Energy, vol. 7, No 1, 1996, pp. 51-56.
 14. Koulouriotis D., Emiris D., Zervakis M., Koritsiadis S., Kalaitzakis K.,
  "Evaluation of Dysfunctions of the Lower Urinary Tract Using Frequency Domain Tools",
  Neuroulogy and Urodynamics, vol. 15, No 4, 1996., (Published after review of the paper in Proc., of the 26th Annual Meeting of Int. Continence Society, 1996).
 15. Kalaitzakis K., Stavrakakis G., S.,
  "Size Optimization of a PV system Installed Close to Sun Obstacles",
  Solar Energy, vol. 57, No 4, 1996, pp. 291-299.
 16. Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Stavrakakis G., Sutherland G., Eytaxias G.,
  "Local Operating Networks Technology Aiming to Improve Building Energy Management System Performance Satisfying the Users Preferences",
  Int. J. of Solar Energy, vol. 21, 2001, pp. 219-242.
 17. Koutroulis E., Kalaitzakis K., Voulgaris N.,
  "Development of a Microcontroller-based, Photovoltaic Maximum Power Point Tracking Control System",
  IEEE Trans. on Power Electronics, vol. 16, No 1, Jan 2001, pp. 46-54.
 18. Kolokotsa D., Tsiavos D., Stavrakakis G., S., Kalaitzakis K., Antonidakis E.,
  "Advanced fuzzy logic controllers design and evaluation for buildings’ occupants thermal - visual comfort and indoor air quality satisfaction",
  Energy and Buildings, 33, 2001, pp. 531-543.
 19. Koutroulis E., Chatzakis J., Kalaitzakis K., Voulgaris N., C.,
  "A Bidirectional, High-Frequency Inverter Design",
  IEE Proceedings - Electric Power Applications, vol. 148, Issue 4, July 2001, pp. 315-321.
 20. Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Antonidakis E., Stavrakakis G., S.,
  "Interconnecting smart card system with PLC controller in a Local Operating Network to form a distributed Energy Management and Control System for Buildings",
  Energy Conversion and Management J., Vol. 43, 2002, pp. 119-134.
 21. Sergaki A., Kalaitzakis K.,
  "A fuzzy knowledge based method for maintenance planning in a power system",
  Reliability Engineering & System Safety J., Vol. 77, Issue 1, July 2002, pp. 19-30.
 22. Kalaitzakis K., Stavrakakis G., S., Anagnostakis E., M.,
  "Short-term Load Forecasting based on Advanced Artificial Neural Networks Parallel Imple­menta­tion",
  Electric Power Systems Research J., Vol. 63, Issue 3, Oct., 2002, pp. 185-196.
 23. Koutroulis E., Kalaitzakis K.,
  "Development of an Integrated Data-Acquisition System for Renewable Energy Sources Systems Monitoring",
  Renewable Energy J., Vol. 28, Issue 1, Jan., 2003, pp. 139-152.
 24. Kolokotsa D., Stavrakakis G.S., Kalaitzakis K., and Agoris D.,
  "Genetic Algorithms Optimized Fuzzy Controller for the Indoor Environmental Management In Buildings Implemented Using PLC and Local Operating Networks",
  Eng., Applications of Artificial Intelligence J., Issue 5, Vol. 15, Sep., 2002, pp. 417-428.
 25. Kastrinaki V., Zervakis M., E., Kalaitzakis K.,
  "A Survey of Video Processing Techniques for Traffic Applications: Part I: Video Processing",
  J. Image and Vision Computing, Vol. 21, Issue 4, April 2003, pp. 359-381.
 26. Kalaitzakis K., Koutroulis E., Vlachos V.,
  "Development of a Data Acquisition System for Remote Monitoring of Renewable Energy Systems",
  Measurement, Vol. 34, Issue 2, September 2003, pp. 75-83.
 27. Koutroulis E., Chatzakis J., Kalaitzakis K., Manias S., and Voulgaris N.C.,
  "A System for Inverter Protection and Real-Time Monitoring",
  Microelectronics J., vol. 34, 2003, pp. 823-832.
 28. Chatzakis J., Kalaitzakis K., Voulgaris N., C., Manias S.,
  "Designing a New Generalized Battery Management System",
  IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 50, No 5, Oct., 2003, pp. 990-999.
 29. Koutroulis E., Kalaitzakis K.,
  "Novel Battery Charging Regulation System for Photovoltaic Applications",
  IEE Proceedings - Electric Power Applications, Vol. 151, Issue 2, March 2004, pp. 191-197.
 30. Tripolitakis E.I., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.,
  "Study and Implementation of a Fuzzy PD Thermal Comfort Controller for Embedded Fieldbus Systems Applications",
  WSEAS Trans. on Circuits and Systems, Vol. 3, Issue 9, Nov., 2004, pp. 2051-2057.
 31. Kolokotsa D., Niachou K., Geros V., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.S., Santamouris M.,
  "Implementation of an Integrated Indoor Environment and Energy Management System",
  Energy and Buildings, Vol. 37, 2005, pp. 93–99.
 32. Papadakis K., Koutroulis E., Kalaitzakis K.,
  "A Server Database System for Remote Monitoring and Operational Evaluation of Renewable Energy Sources Plants",
  Renewable Energy J., Vol. 30, Sep., 2005, pp. 1649–1669.
 33. Koutroulis E., Kalaitzakis K.,
  "Design of a Maximum Power Tracking System for Wind-Energy-Conversion Applications",
  IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 53, Issue 2, April 2006, pp. 486- 494., (Ç äçìïóßåõóç åìöáíßæåôáé óôçí 5ç èÝóç óôï "Most frequently downloaded TIE papers from Xplore in 2006" ôçò IEEE, https://tie.ieee-ies.org/tie/2006downloads.htm).
 34. Saridakis G., Dalamagidis K., Kolokotsa D., Stavrakakis G., S., Koutroulis E., Kalaitzakis K., Antonidakis K., Chatzakis J., Kaliakatsos I.,
  "Development of a Greenhouse Model with an Intelligent Indoor Environment and Energy Management System for Greenhouses",
  WSEAS Trans. on Environment and Development, Vol. 2, Issue 5, May 2006, pp. 690-697.
 35. Koutroulis E., Kalaitzakis K., Dollas A.,
  "High-Frequency Pulse Width Modulation Implementation Using FPGA and CPLD ICs",
  J. of Systems Architecture, Vol. 52, Issue 6, June 2006, pp. 332–344.
 36. Kafetzis G.Patelis P., Tripolitakis E.J., Stavrakakis G.S., Kolokotsa D., Kalaitzakis K.,
  "PID Controller Tuning and Implementation Aspects for Building Thermal Control",
  WSEAS Trans. on Circuits and Systems, Issue 7, Vol. 5, July 2006, pp. 1016-1021.
 37. Koutroulis E., Kolokotsa D., Potirakis A., Kalaitzakis K.,
  "Methodology for Optimal Sizing of Stand-Alone Photovoltaic/Wind-Generator Systems Using Genetic Algorithms",
  Solar Energy, Vol. 80, Issue 9, Sep., 2006, pp. 1072–1088.
 38. Dalamagidis K., Kolokotsa D., Stavrakakis G.S., Kalaitzakis K.,
  "Reinforcement Learning for Energy Conservation and Comfort in Buildings",
  Building and Environment, Vol. 42, July 2007, pp. 2686–2698.
 39. Koutroulis E., Kalaitzakis K., Tzitzilonis V.,
  "Development of an FPGA-based System for Real-Time Simulation of Photovoltaic Modules",
  Microelectronics J., Vol. 40, Issue 7, July 2009, pp. 1094-1102.
 40. Tsapras A., Balas C, Kalaitzakis K., Chatzakis J.,
  "A New Equalization Scheme for Series Connected Battery Cells",
  EPE Journal, Vol. 19 - 3, Sep. 2009, pp. 63-69.
 41. Diakaki C., Grigoroudis E., Kabelis N., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.,
  "A multi-objective decision model for the improvement of energy efficiency in buildings",
  Energy, Vol. 35, Issue 12, Dec. 2010, pp. 5483-5496.
 42. Kolokotsa D., Rovas D., Kosmatopoulos E., Kalaitzakis K.,
  "A Roadmap Towards Intelligent Net Zero- and Positive-Energy Buildings",
  Solar Energy, Volume 85, Issue 12, Dec. 2011, pp. 3067–3084.
 43. Papantoniou S., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Cesarini D. N., Cubi E., Cristalli C.,
  "Adaptive Lighting Controllers Using Smart Sensors",
  Int. J. of Sustainable Energy, 2014, published online.
 44. Tsoutsos T., Tsitoura I., Kokologos D., Kalaitzakis K.,
  "Sustainable Siting Process in Large Wind Farms Case Study in Crete",
  Renewable Energy, Vol. 75, March 2015, pp. 474-480.
 45. Papantoniou S., Kolokotsa D, Kalaitzakis K.,
  "Building Optimization and Control Algorithms Implemented in Existing BEMS Using a Web Based Energy Management and Control System",
  Energy and Buildings (Renewable Energy Sources and Healthy Buildings), Vol. 98, 1 July 2015, pp. 45–55.
 46. Tsikalakis A., Routsis D., Pafilis A., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.,
  "A Methodology Exploiting Geographical Information Systems to Site a Photovoltaic Park inside a Sustainable Community",
  Int. J. of Sustainable Energy, Vol. 35, Issue 2, 2016, pp. 132-147.
 47. Papadopoulos A., Tsoutsos T., Frangou M., Kalaitzakis K., Stefanakis N., Boudouvis A. G.,
  "Innovative optics for concentrating photovoltaic/thermal (CPVT) systems - The case of Proteas solar polygeneration system",
  Int. J. of Sustainable Energy, Oct. 2015, pp. 1-12.
 48. Kolokotsa D., Gobakis K., Papantoniou S., Georgatou C., Kampelis N., Kalaitzakis K., Vasilakopoulou K., Santamouris M.,
  "Development of a Web Based Energy Management System for University Campuses: the CAMP-IT Platform",
  Int. J. Energy and Buildings, Vol. 123, 1 July 2016, pp. 119–135.
 49. Brellas K., Tsikalakis A., Kalaitzakis K.,
  "Reducing Solar Dish Park Production Volatility Utilizing Lithium-ion Batteries",
  Period. Polytech. Elec. Eng. Comp. Sci., Vol. 60, No. 4, 2016, pp. 254-260.
 50. Hasapis D., Savvakis N., Tsoutsos T., Kalaitzakis K., Psychis S., Nikolaidis N.,
  "Design of large scale prosuming in Universities The solar energy vision for the TUC campus",
  Energy and Buildings, No. 141, 2017, pp. 39-55.
 51. Kampelis N., Tsekeri E., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Isidori D., Cristalli C.,,
  "Development of Demand Response Energy Management Optimization at Building and District Levels Using Genetic Algorithm and Artificial Neural Network Modelling Power Predictions",
  Energies, Special Issue on Demand-Response in Smart Buildings, 11(11), 3012, https://doi.org/10.3390/en11113012, 2018.
 52. Kampelis N., Sifakis N., Kolokotsa D., Gobakis K., Kalaitzakis K., Isidori D., Cristalli C.,,
  "HVAC Optimization Genetic Algorithm for Industrial Near-Zero-Energy Building Demand Response",
  Energies, 12(11), 2177, https://www.mdpi.com/1996-1073/12/11/2177, 2019.
 53. Mavrigiannaki A., Gobakis K., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Pisello A. L., Piselli C., Gupta R., Gregg M., Laskari M., Saliari M., Assimakopoulos M. N., Synnefa A.,,
  "Measurement and Verification of Zero Energy Settlements: Lessons Learned from Four Pilot Cases in Europe",
  Sustainability, 12(22), 9783, https://doi.org/10.3390/su12229783, 2020.
 54. Konstantinidis G., Kanellos F., Kalaitzakis K.,,
  "A Simple Multi-Parameter Method for Efficient Charging Scheduling of Electric Vehicles",
  Applied Systems Innovation, 4, 58, https://doi.org/10.3390/asi4030058, 2021
 55. Sifakis N., Kalaitzakis K., Tsoutsos T.,,
  "Integrating a novel smart control system for outdoor lighting infrastructures in ports",
  Energy Conversion and Management, 246 (2021), 114684, https://doi.org/10.1016/j.enconman.2021.114684, 2021
 56. Mavrigiannaki A., Gobakis K., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Pisello A. L., Piselli C., Laskari M., Saliari M., Assimakopoulos M.N., Pignatta G., Synnefa A., Santamouris M.,,
  "Zero Energy Concept at Neighborhood level: A case study analysis",
  Solar Energy Advances, Vol. 1, 100002, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667113121000024, 2021


Κεφάλαια σε βιβλία:


Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων:

 1. Βαχτσεβάνος Γ.Ι., Καλαϊτζάκης Κ.Χ., Γιαννίκης Θ.,
  "Εκμετάλλευση της Αιολικής Ενέργειας για Ηλεκτροπαραγωγή",
  Πρακτικά Συνεδρίου: Αιολική Ενέργεια και Βιομηχανική Αεροδυναμική, Αθήνα, Οκτ., 1980, pp. 3-1 ως 3-49.
 2. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "A Synchronous Inverter for Wind Electric Conversion Systems",
  Proc. of MELECON '81 Conf., Tel Aviv, Israel, May 1981, 5.4.3, pp. 1-3.
 3. Καλαϊτζάκης Κ.Χ., Βαχτσεβάνος Γ.Ι.,
  "Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Ανεμογεννητριών Διασυνδεμένων με το Δίκτυο",
  Πρακτικά Συνεδρίου της IMACS, Αθήνα, Δεκ. 1981, pp. 385-389.
 4. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C., Grimbas E.J.,
  "Power Conditioning in Solar Photovoltaic Array Applications",
  Proc. of Fourth EC Photovoltaic Solar Energy Conf., Stressa, Italy, May 1982, pp. 325-329.
 5. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "A Simulation Study of Energy Flow Optimization in Wind Electric Conversion Systems",
  IASTED Int. Symposium on Applied Modeling and Simulation, AMS'82, Paris, France, June 1982.
 6. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "Simulation Study of Wind Generator Cluster Penetration into the Utility Grid",
  Proc. Int. AMSE Conf., Paris Sud, France, July 1982, pp. 59-63.
 7. Βαχτσεβάνος Γ.Ι., Καλαϊτζάκης Κ.Χ., Παπαμάρκος Ν.Η.,
  "Διείσδυση Ισχύος από Ανεμογεννήτριες σε Ηλεκτρικό Δίκτυο",
  Πρακτικά 1ου Εθνικού Συνεδρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας του Ινστιτούτου Ηλιακής Τεχνικής, Θεσσαλονίκη, Οκτ. 1982, pp. Α10-109 - Α10-117.
 8. Kalaitzakis K.C., Vachtsevanos G.J.,
  "Optimum Operation of Wind Electric Conversion Systems Integrated with the Utility Grid",
  Proc. of MELECON '83 Conf., Athens, Greece, May 1983, pp. D7.05.
 9. Kalaitzakis K.C., Vachtsevanos G.J.,
  "Modeling of Combined Photovoltaic Wind-Diesel Energy Systems for Grid Penetration Studies",
  Proc. of Int. AMSE Conf. on Modeling and Simulation, vol. 3-3, Athens, Greece, June 1984, pp. 267-275.
 10. Kalaitzakis K.C., Vachtsevanos G.J.,
  "Power Management of Grid Connected Wind Generator Clusters",
  κρίθηκε από επιτροπή επιλογής, Proc. of European Wind Energy Conf. and Exhibition, Hamburg, Germany, Oct. 1984, pp. 696-701.
 11. Vachtsevanos G.J., Kalaitzakis K.C.,
  "Dynamic Utility Integration of New Energy Technologies",
  Proc. of 17th Southeastern Symposium on System Theory, Invited Paper, Auburn University, Alabama, USA, March 24-26, 1985.
 12. Davey K., Kalaitzakis K.C., Epstein C.,
  "Transcranial Magnetic Stimulation of the Cerebral Cortex",
  Proc. of IEEE Eng., in Medicine and Biology Society 10th Annual Conf., New Orleans, USA, Nov. 4-7, 1988.
 13. Stavrakakis G.S., Kalaitzakis K.C.,
  "A Study for the Reliable Penetration of a 4.5MW Wind Farm into the Local Power Grid of Sitia-Crete",
  Proc. of the 2nd European Symposium on Soft Energy Sources and Systems at the Local Level, Chania, Greece, Οct. 1989.
 14. Malamos A.C., Kalaitzakis K., Voulgaris N.C.,
  "A μController-Based System for Monitoring and Controlling the Operation of an Uninterruptible Power Supply",
  Proc. of IEEE Intern., Symposium on Industrial Electronics (ISIE '95), Athens, Greece, July 10-14, 1995, pp. 610-615.
 15. Koulouriotis D., Emiris D., M., Zervakis M., Koritsiadis S., Kalaitzakis K.,
  "Evaluation of Dysfunctions of the Lower Urinary Tract Using Frequency Domain Tools",
  Proc. of 26th Annual Meeting of Int. Continence Society, Athens, Greece, Aug. 27-30, 1996.
 16. Sergaki A., Kalaitzakis K.,
  "A Fuzzy Dynamic Programming Algorithm for the Optimal Operation of a Power System Interconnected with WECS",
  Proc. of 31st Universities Power Eng. Conf. (UPEC), Iraklio, Greece, 18-20 Sep. 1996, pp 54-57.
 17. Chatzakis J., Kalaitzakis K., Voulgaris N., C.,
  "A New Method for the Design of a Class-D DC to AC Inverter",
  Proc. of 31st Universities Power Eng. Conf. (UPEC), Iraklio, Greece, 18-20 Sep. 1996, pp 929-932.
 18. Κουλουριώτης Δ., Εμίρης Δ., Κοριτσιάδης Σ., Καλαϊτζάκης Κ., Ζερβάκης Μ., Κυραγιάννης Β.,
  "Διάκριση Φυσιολογικής και μη Φυσιολογικής Ούρησης με Φασματική Ανάλυση της Ουροροομετρικής Καμπύλης (FR): Ένα Νομόγραμμα Συχνοτήτων",
  13ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, Κύπρος, Οκτ. 1996.
 19. Tavladakis K., Kostalias K., Dollas A., Kalaitzakis K., Voulgaris N., C.,
  "Development of a Microcontroller Based, Distributed, Adaptive Traffic Control System",
  Proc. 8th IFAC/IFIP/IFORS Symposium on Transportation Systems '97, June 16-18, 1997, Chania, Greece.
 20. Sergaki A., Kalaitzakis K.,
  "A Fuzzy Logic Approach to Unit Commitment of a Power System Interconnected with WECS",
  Proc. of 5th European Congress on Intelligent techniques and Soft Computing EUFIT'97, Aachen, Germany, Sep. 8-11, 1997, pp. 2232-2238.
 21. Μαρνελάκη Ε., Καλογεράκη Χ., Ζερβάκης Μ., Καλαϊτζάκης Κ.,
  "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Επικοινωνίας Σύμφωνα με τη Μέθοδο των Συμβόλων Bliss",
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Αθήνα, 13-14 Δεκ. 1997.
 22. Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Stavrakakis G., et al.,
  "Advanced Decision Support Techniques in Combination with Smart Card and Local Operating Network Technologies for Intelligent Energy Management in Buildings",
  Proc. EPIC Conf., Lyon, France, Nov. 19-22, 1998, pp. 624-629.
 23. Κολοκοτσά Δ., Καλαϊτζάκης Κ., Σταυρακάκης Γ., Σανταμούρης Μ.,
  "Τεχνολογία Έξυπνων Δικτύων για Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Υπάρχοντα και Νέα Κτίρια",
  RENES, Εθνικό Συνέδριο "Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Εθνικές Προτεραιότητες και Ευρωπαϊκή Στρατηγική",
  Αθήνα 30/11-2/12 1998, pp. 376- 381.
 24. Sergaki A., Kalaitzakis K.,
  "Evaluation of A Power Unit Commitment Planning Using A Knowledge Based System Featuring Fuzzy Knowledge Representation",
  Proc. ESIT 99 Conf., Chania, Greece, June 3-6, 1999.
 25. Kolokotsa D., Stavrakakis G., Kalaitzakis K., Tsiavos D.,
  "Fuzzy Control for Improved Buildings Energy Management Systems",
  Proc. ESIT 99 Conf., Chania, Greece, June 3-6, 1999.
 26. Κολοκοτσά Δ., Καλαϊτζάκης Κ., Σταυρακάκης Γ., Τσούτσος Θ.,
  "Εφαρμογή Γενετικών Αλγόριθμων για την Υποστήριξη Αποφάσεων με στόχο την Θερμική και Οπτική Άνεση, την Ποιότητα Αέρα καθώς και την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια",
  RENES, 2ο Εθνικό Συνέδριο: Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Προτεραιότητες σε Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς, Αθήνα, 20-22 Μαρτίου 2001.
 27. Antonidakis E., Papastergiou K., Kalaitzakis K., Koutroulis E.,
  "Energy Management System Design Considerations aiming towards 100% RES Energy Supplied Communities",
  Proc. Int. Conf. Renewable Energies for Islands Towards 100% RES Supply, Chania, Greece, June 14-16, 2001.
 28. Koutroulis E., Kalaitzakis K., Voulgaris N.C., Kaliakatsos J., Sideris S.,
  "A Hybrid PV-Wind Generator System Using A Maximum Power Point Tracking Technique",
  Proc. Int. Conf., Renewable Energies for Islands Towards 100% RES Supply, Chania, Greece, June 14-16, 2001.
 29. Kolokotsa D., Stavrakakis G., Kalaitzakis K., Pouliezos A., Loukis E.,
  "Optimization of a Fuzzy Controller using Genetic Algorithms for the Indoor Comfort Control in Buildings",
  Proc. IFDICON 2001 Conf., Santorini, Greece, June 24-28, 2001.
 30. Hatziargyriou N.D., Karapidakis E.S., Stavrakakis G.S., Dimopoulos I.F., Kalaitzakis K.,
  "Identification of Synchronous Machine Parameters using Constrained Optimization",
  Proc. 2001 IEEE Porto Power Tech. Conf., Porto Portugal, Sep. 10-13, 2001.
 31. Chatzakis J., Kalaitzakis K., Voulgaris N., C., and Manias S.,
  "A New Charge-Discharge Equalization Technique for Series Connected Battery Cells",
  Proc. Of European Power Electronics and Drives Association, EPE2001 Conf., Graz, Austria, Aug. 27-29, 2001, pp. P.1-P.10.
 32. Kalykakis G., Kalaitzakis K.,
  "Sizing of WT-PV hybrid system supplying a desalination plant comprising water storage",
  2nd IASTED Int. Conf. Power and Energy Systems (EuroPES 2002), Crete, Greece, June 25-28, 2002.
 33. Koutroulis E., Kaliakatsos J., Kalaitzakis K.,
  "The Application of Maximum Power Tracking Technique in a PV-W/G Hybrid System",
  Proc. World Renewable Congress-VII, Cologne, Germany, June 29-July 5, 2002.
 34. Kolokotsa D., Stavrakakis G., Kalaitzakis K.,
  "Advanced Artificial Neural Networks for Short-Term Load Forecasting",
  Proc of the Int. Conf., on RES for island, tourism & water desalination, 26-28 May 2003, Crete, Greece.
 35. Chatzakis J., Kalaitzakis K., Voulgaris N., C., and Manias S.,
  "A New Approach to Battery Management Systems",
  Proc. 10th European Conf., on Power Electronics and Applications, EPE 2003, Toulouse, France, Sep. 2-4, 2003.
 36. Kolokotsa D., Liao Z., Kalaitzakis K., Stavrakakis G., Pouliezos A., Antonidakis E., Tsoutsos T., Geros V., Santamouris M.,
  "Smart energy management in the built environment",
  Restoration and Protection of the Environment IV, Mykonos, July 18-23, 2004.
 37. Tripolitakis E.I., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.,
  "Study and Implementation of a Fuzzy PD Thermal Comfort Controller for Embedded Fieldbus Systems Applications",
  Proc. 3rd WSEAS Int. Conf. on E-Activities Electronics, Control & Signal Processing, Rethymno, Crete, Greece, Oct. 24-26, 2004.
 38. Kafetzis G.Patelis P., Tripolitakis E.J., Stavrakakis G.S., Kolokotsa D., Kalaitzakis K.,
  "PID Controller Tuning and Implementation Aspects for Building Thermal Control",
  10th WSEAS CSCC Multiconference, Vouliagmeni, Athens, Greece, July 13 -15 2006.
 39. Koutroulis E., Kalaitzakis K., Tzitzilonis V.,
  "Development of an FPGA-based System for Real-Time Simulation of Photovoltaic Modules",
  17th IEEE Int. Workshop on Rapid System Prototyping, 14-16 June 2006, pp. 200-208.
 40. Sarantopoulos I., Bakirtzoglou V., Che Franklin, Tsoutsos T., Kalaitzakis K.,
  "Autonomous Biodiesel Production Unit 'Daedalus': a Complete Solution for Rural Sustainable Biodiesel Production",
  Proc. of 17th European Biomass Conf. & Exhibition - From Research to Industry and Markets, Hamburg, Germany, 29 June-3 July 2009.
 41. Mitsios I., Kolokotsa D., Stavrakakis G., Kalaitzakis K., Pouliezos A.,
  "Developing a Control Algorithm for CEN Indoor Environmental Criteria – Addressing Air Quality, Thermal Comfort and Lightning",
  Proc. of 17th Mediterranean Conference on Control and Automation, MED '09, Thessaloniki, Greece, 24-26 June 2009.
 42. Καμπέλης Ν., Γρηγορούδης Ε., Καλαϊτζάκης Κ., Σταυρακάκης Γ., Διακάκη Χ., Κολοκοτσά Δ.,
  "Ένα Πολυστοχικό Πρότυπο Απόφασης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια",
  21ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας - Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα, Μάιος 2009.
 43. Sergaki E. S., Stavrakakis G. S., Kalaitzakis K., Piromalis D.,
  "Algorithm Implementation of an hybrid Efficiency controller incorporated to a PMSM standard FOC variable speed motor drive",
  Proc. 35th Annual Conf. of the IEEE Industrial Electronics Society IECON09, Porto, Portugal, 3-5 Nov. 2009.
 44. Sergaki E. S., Essounbouli N., Kalaitzakis K., Stavrakakis G. S.,
  "Fuzzy Logic Control for Motor Reduction during Steady states and for Flux Recovery in Transient states of Indirect FOC AC Drives",
  Proc. Int. Conf. on Electrical Machines of the IEEE Industrial Electronics Society, ICEM10, Rome, Italy, 6-8 Sep. 2010.
 45. Kabelis N, Grigoroudis E., Diakaki C., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.,
  "A multi-objective decision support system for the improvement of energy efficiency in buildings",
  Proc. Clima 2010, Sustainable Energy Use, 10th Federation of European HVAC Associations (10th REHVA World Congress), Antalya, Turkey, 9-12 May 2010.
 46. Sergaki A., Kalaitzakis K.,
  "A Knowledge Management Platform for Supporting Smart Grids Based on Peer to Peer and Service Oriented Architecture Technologies",
  Proc. IEEE Int. Conf. on Smart Measurements for Future Grids (SMFG), Bologna, Italy, 14-16 Nov. 2011, pp. 154-159.
 47. Loukarakis, E., Kalaitzakis, K., Koutroulis, E., Stavrakakis, G.,
  "Investment Perspectives on the Interconnection of Isolated Systems with the Mainland Grid: Crete Case Study",
  Proc. IASTED Int. Conf., Power and Energy Systems (EUROPES 2011), Crete, Greece, 22-24 June, 2011.
 48. Sergaki A., Kalaitzakis K.,
  "A Decision Support System for Smart Grid Energy Management",
  Proc. 4th Int. Scientific Conf. on Energy and Climate Change, Athens, Greece, 6-7 Oct. 2011.
 49. Tsoutsos T., Tsitoura I., Kokologos D., Kalaitzakis K.,
  "Sustainable Siting Process in Large Wind Farms: Case Study in Crete",
  Prov. World Renewable Energy Congress - Int. Conf. on Renewable Energy for Sustainable Development and Decarbonization, Perth, Australia, 2013.
 50. Foutrakis P., Papantoniou S., Kalaitzakis K., Kolokotsa D.,
  "Development of a Smart Sensor for Controlling Artificial Lights and Venetian Blinds",
  Proc. Joint Conf. 34th AIVC – 3rd TightVent – 2nd Cool Roofs – 1st VentiCool, Athens, Greece, 25-26 Sep. 2013.
 51. Vasilomichelaki A., Kolokotsa D., Kalaitzakis K.,
  "Development of an Innovative Energy Management System for University Campuses",
  Proc. Joint Conf. 34th AIVC – 3rd TightVent – 2nd Cool Roofs – 1st VentiCool, Athens, Greece, 25-26 Sep. 2013.
 52. Gobakis K., Kolokotsa D., Maravelaki-Kalaitzakis N., Lionakis S., Perdikatsis V., Santamouris M.,
  "Development and analysis of inorganic coating for energy saving for buildings",
  Proc. Joint Conf. 34th AIVC – 3rd TightVent – 2nd Cool Roofs – 1st VentiCool, Athens, Greece, 25-26 Sep. 2013.
 53. Papantoniou S., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Cesarini D. N., Cubi E., Cristalli C.,
  "A development of a lighting controller using smart sensors",
  Proc. Joint Conf. 34th AIVC – 3rd TightVent – 2nd Cool Roofs – 1st VentiCool, Athens, Greece, 25-26 Sep. 2013.
 54. Tsikalakis A. G., Antoniou A., Theodorou N., Kalaitzakis K., Stavrakakis G.,
  "Impact of the Euro-Asia Interconnector project on the economic operation of Crete and Cyprus power systems",
  2nd Conference on the Power Options for the Eastern Mediterranean Region (POEM 2013), Nicosia, Cyprus, 7-9 Oct. 2013.
 55. Papadopoulos A., Stefanakis N., Boudouvis A., Tsoutsos T., Frangou M., Kalaitzakis K., Maniatis G., Danchev S., Tsakanikas A., Georgakis A.,
  "PROTEAS Solar Polygeneration System",
  Proc. EU PVSec, 29th European Photovoltaic Solar Energy Conf. and Exhibition, Amsterdam, Nederland, 22-26 Sep. 2014.
 56. Georgatou C., Kolokotsa D., Kalaitzakis K., Papantoniou S., Gombakis K., Kampelis N., Manolis D., Santamouris M., Vasilakopoulou K.,
  "Integrated Smart Indoor-Outdoor Web Based Energy Management System for University Campuses",
  Proc. Ökosan '15 Conf. on high quality retrofit and redensification with timber construction systems, AEE INTEC, Austria, 17-19 June 2015.
 57. Kampelis N., Gobakis K., Kolokotsa D., Georgatou C., Kalaitzakis K.,
  "Energy Management Optimization in Camp It Infrastructure Based on a Demand Response Perspective",
  Proc. 5th Int. Conf. on Industrial and Hazardous Waste Management “CRETE 2016”, at Chania (Crete, Greece), 27-30 Sept. 2016.
 58. Gobakis K., Mavrigiannaki A., Kalaitzakis K., Kolokotsa D.,
  "Design and development of a Web based GIS platform for zero energy settlements monitoring",
  Proc. 9th Int. Conf. on Sustainability in Energy and Buildings - SEB-17, Chania – Greece, 5-7 July 2017.
 59. Zormpas A., Moirogiorgou K., Kalaitzakis K., Plokamakis G., Partsinevelos P., Giakos G., Zervakis M.,
  "Power Transmission Lines Inspection using Properly Equipped Unmanned Aerial Vehicle (UAV)",
  Proc. IEEE Int. Conf. on Imaging Systems and Techniques (IST), Krakow, Poland, 16-18 October 2018.
 60. Mavrigiannaki A., Gobakis K., Kolokotsa D., Kalaitzakis K.,
  "An Integrated Design Approach for Planning the Measurement and Verification of Zero Energy Settlements",
  Proc. Int. Conf. on Innovative Applied Energy (IAPE '19), Oxford, United Kingdom, 14-15 March, 2019.
 61. Tsellou A., Moirogiorgou K., Plokamakis G., Livanos G., Kalaitzakis K., Zervakis M.,
  "Aerial Video Inspection of Greek Power Lines Structures Using Machine Learning Techniques",
  Proc. IEEE Int. Conf. on Imaging Systems and Techniques (IST), 21-23 June 2022.